That's it Folks for Season 2
12 episodes
Season 3 to follow in next few days