ΓûæΓûêΓûô     ΓûêΓûê       ΓûêΓûêΓûÆ     ΓûêΓûêΓûæ ΓûêΓûêΓûêΓûôΓûôΓûôΓûÆΓûôΓûôΓûôΓûôΓûÆΓûÆΓûæ ΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûæ ΓûôΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûôΓûæ                          
 ΓûÆΓûêΓûê    ΓûæΓûêΓûê       ΓûêΓûêΓûêΓûô    ΓûêΓûêΓûô ΓûôΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûô ΓûêΓûêΓûÆΓûæ Γûæ ΓûæΓûÆΓûÆ ΓûêΓûê ΓûæΓûÆΓûôΓûêΓûêΓûêΓûæ                         
 ΓûÆΓûêΓûê    ΓûæΓûêΓûê       ΓûêΓûêΓûêΓûêΓûê    ΓûÆΓûêΓûê    ΓûÆΓûêΓûæ    ΓûôΓûê      ΓûêΓûê   ΓûæΓûêΓûêΓûÆ                        
 ΓûÆΓûêΓûê     ΓûêΓûê ΓûÆΓûêΓûÆ  ΓûêΓûê  ΓûêΓûê ΓûæΓûêΓûêΓûæ   ΓûæΓûêΓûê    ΓûôΓûêΓûÆ    ΓûêΓûê      ΓûêΓûêΓûæ   ΓûêΓûê                        
 ΓûÆΓûêΓûô  ΓûæΓûÆΓûôΓûêΓûêΓûêΓûêΓûô ΓûêΓûêΓûÆ  ΓûêΓûêΓûæ ΓûêΓûê  ΓûêΓûêΓûô   ΓûêΓûê    ΓûæΓûêΓûÆ    ΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûÆ ΓûêΓûê   ΓûêΓûêΓûê                        
 ΓûÆΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûôΓûêΓûêΓûÆ ΓûêΓûêΓûæ  ΓûêΓûê  ΓûêΓûêΓûæ  ΓûêΓûêΓûê  ΓûêΓûê    ΓûæΓûêΓûê    ΓûêΓûêΓûôΓûôΓûÆΓûÆΓûÆΓûæΓûæΓûæ  ΓûêΓûêΓûôΓûôΓûôΓûêΓûêΓûêΓûêΓûÆ                         
 ΓûæΓûêΓûêΓûæ    ΓûôΓûêΓûÆ ΓûêΓûê   ΓûêΓûê  ΓûêΓûêΓûæ  ΓûÆΓûêΓûêΓûÆ ΓûêΓûê    ΓûæΓûêΓûê    ΓûêΓûê      ΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûÆ                          
 ΓûôΓûêΓûô    ΓûôΓûêΓûÆ ΓûôΓûêΓûæ  ΓûêΓûê  ΓûêΓûêΓûæ   ΓûôΓûêΓûêΓûæΓûêΓûê    ΓûæΓûêΓûê    ΓûêΓûê      ΓûêΓûê  ΓûÆΓûêΓûêΓûêΓûô                         
 ΓûêΓûêΓûÆ    ΓûæΓûêΓûê ΓûÆΓûêΓûêΓûôΓûÆΓûôΓûêΓûêΓûê  ΓûêΓûêΓûæ    ΓûæΓûêΓûêΓûêΓûê    ΓûÆΓûêΓûê    ΓûêΓûêΓûÆ   Γûæ  ΓûêΓûê   ΓûôΓûêΓûêΓûô                        
 ΓûôΓûêΓûæ     ΓûêΓûÆ  ΓûæΓûêΓûêΓûêΓûêΓûôΓûêΓûê  ΓûêΓûê     ΓûÆΓûêΓûÆ    ΓûôΓûæ    ΓûæΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûæ ΓûôΓûê    ΓûôΓûÆ 

                    
   		 P2P Release Crew
                                                                                               
              Γûæ                          
              ΓûêΓûê   Γûæ  ΓûÆ                    
         Γûæ     ΓûæΓûêΓûô  ΓûêΓûæ ΓûæΓûêΓûæ         ΓûêΓûÆ         
         ΓûæΓûô   Γûæ  ΓûêΓûê  ΓûêΓûê ΓûæΓûêΓûô    ΓûæΓûê   ΓûÆΓûêΓûÆ          
     Γûô  Γûô ΓûêΓûÆ  ΓûôΓûÆ  ΓûôΓûêΓûÆ  ΓûêΓûê  ΓûêΓûê ΓûæΓûæ  ΓûêΓûÆ   ΓûêΓûêΓûæ          
     ΓûÆΓûê  ΓûôΓûô ΓûêΓûÆΓûÆ  Γûê  ΓûæΓûêΓûê  ΓûêΓûê  ΓûêΓûê ΓûêΓûô  ΓûêΓûê   ΓûêΓûê    ΓûÆ       
      ΓûêΓûô  Γûê ΓûôΓûêΓûêΓûæ ΓûêΓûê ΓûæΓûêΓûê  ΓûêΓûêΓûÆ ΓûêΓûê ΓûêΓûæ ΓûôΓûê   ΓûêΓûê    ΓûÆΓûêΓûÆ       
    ΓûÆ  ΓûêΓûÆ ΓûôΓûê ΓûêΓûêΓûê ΓûÆΓûêΓûÆ ΓûæΓûêΓûêΓûÆ ΓûêΓûêΓûÆ ΓûêΓûê Γûê  ΓûêΓûô  ΓûêΓûêΓûæ   ΓûêΓûêΓûæ       
    ΓûôΓûê ΓûêΓûê  ΓûêΓûê ΓûêΓûêΓûêΓûê ΓûêΓûê ΓûÆΓûêΓûêΓûÆ ΓûêΓûêΓûÆ ΓûæΓûêΓûê ΓûæΓûê ΓûêΓûê  ΓûæΓûêΓûêΓûæ   ΓûôΓûêΓûê    ΓûÆΓûêΓûê   
     ΓûêΓûê ΓûêΓûê ΓûÆΓûê ΓûæΓûêΓûêΓûêΓûÆ ΓûêΓûêΓûæΓûÆΓûêΓûêΓûô ΓûôΓûêΓûÆ ΓûÆΓûêΓûÆ ΓûôΓûê ΓûôΓûêΓûô ΓûæΓûêΓûêΓûÆ  ΓûæΓûêΓûêΓûÆ   ΓûôΓûêΓûêΓûô    
 ΓûæΓûÆΓûæΓûêΓûê  ΓûêΓûê ΓûôΓûêΓûô ΓûêΓûôΓûæΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûê ΓûêΓûê ΓûôΓûêΓûæ Γûê ΓûêΓûê ΓûæΓûêΓûê   ΓûôΓûêΓûê   ΓûôΓûêΓûêΓûô     
  ΓûÆΓûêΓûêΓûêΓûêΓûÆ ΓûêΓûô ΓûêΓûêΓûæ ΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûê ΓûêΓûê ΓûêΓûê Γûê ΓûÆΓûêΓûê ΓûæΓûêΓûê  ΓûæΓûêΓûêΓûô ΓûæΓûæ ΓûôΓûêΓûêΓûô      
  ΓûæΓûêΓûêΓûêΓûêΓûÆ ΓûæΓûêΓûôΓûôΓûêΓûêΓûæΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûæ ΓûêΓûê ΓûêΓûê ΓûæΓûê ΓûêΓûê ΓûêΓûê ΓûÆ ΓûôΓûêΓûê  ΓûôΓûôΓûÆΓûêΓûêΓûô       
   ΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûÆΓûÆΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûÆ ΓûêΓûê ΓûÆΓûêΓûê ΓûêΓûæ ΓûêΓûÆ ΓûêΓûêΓûæΓûæΓûÆ ΓûêΓûêΓûê ΓûÆΓûôΓûÆΓûêΓûêΓûô        
    ΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûê ΓûêΓûê ΓûêΓûêΓûô ΓûêΓûæΓûêΓûêΓûôΓûêΓûêΓûôΓûÆΓûæ ΓûêΓûêΓûÆ ΓûæΓûôΓûÆΓûêΓûêΓûô  ΓûÆΓûÆ      
    ΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûôΓûæΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûôΓûÆΓûêΓûêΓûæ ΓûÆΓûôΓûôΓûêΓûê  ΓûÆΓûôΓûêΓûêΓûêΓûêΓûôΓûôΓûÆ    
     ΓûôΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûÆΓûÆΓûôΓûôΓûêΓûê  ΓûôΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûÆ Γûæ    
     ΓûôΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûÆ ΓûæΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûÆΓûÆ ΓûæΓûôΓûôΓûæ    
    ΓûæΓûÆ ΓûæΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûÆΓûæ   ΓûæΓûæΓûæΓûæΓûÆΓûôΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûæΓûæΓûêΓûêΓûêΓûêΓûôΓûæ ΓûæΓûêΓûêΓûÆ  ΓûÆΓûÆΓûÆΓûæ  
    ΓûæΓûÆΓûô ΓûÆΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûôΓûÆΓûæΓûæ         ΓûÆΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûôΓûôΓûêΓûêΓûêΓûêΓûôΓûæΓûÆΓûôΓûêΓûôΓûÆΓûæΓûÆΓûôΓûôΓûôΓûÆΓûæΓûæΓûæΓûæΓûæ 
      ΓûôΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûôΓûæ            ΓûæΓûôΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûÆΓûôΓûêΓûêΓûêΓûêΓûôΓûÆΓûôΓûôΓûÆΓûÆΓûôΓûêΓûêΓûôΓûôΓûÆΓûôΓûôΓûôΓûêΓûêΓûêΓûæ 
       ΓûÆΓûôΓûôΓûæ                ΓûôΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûôΓûôΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûôΓûæ  
       PRESENTS ANOTHER FINE QUALITY RELEASE!ΓûæΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûôΓûÆΓûæΓûæΓûæ   
     ΓûÆΓûÆ                    ΓûÆΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûÆΓûÆΓûÆΓûæΓûæ ΓûæΓûæΓûæΓûæΓûæ  
     ΓûæΓûô                      ΓûôΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûôΓûÆΓûÆΓûÆΓûæΓûÆΓûÆΓûæΓûæΓûæ 
     Γûæ              ΓûÆΓûÆΓûêΓûôΓûæ      ΓûÆΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûôΓûÆΓûÆΓûæΓûæΓûæ 
      ΓûêΓûêΓûæ  ΓûæΓûæΓûæΓûÆΓûêΓûêΓûæ      ΓûêΓûêΓûêΓûêΓûÆ        ΓûôΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûÆΓûÆΓûæ      
    ΓûôΓûÆΓûÆΓûæΓûôΓûêΓûêΓûêΓûêΓûæ ΓûæΓûæ ΓûôΓûêΓûêΓûæ    ΓûæΓûôΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûÆ      Γûæ  ΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûÆΓûæ 
    ΓûæΓûêΓûêΓûÆΓûæΓûôΓûôΓûê ΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûôΓûÆ   ΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûÆΓûæ   Γûô  ΓûôΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûôΓûÆΓûÆΓûÆΓûæΓûæΓûæ     
     ΓûêΓûêΓûê   ΓûôΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûæ  ΓûÆΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûôΓûÆΓûÆ     ΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûôΓûôΓûÆΓûæΓûæΓûæ  
     ΓûêΓûô    ΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûê  ΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûôΓûôΓûÆΓûæ    ΓûêΓûêΓûêΓûêΓûæΓûæΓûæΓûæΓûæΓûÆΓûôΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûÆΓûÆΓûÆ 
          ΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûê  ΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûô    ΓûêΓûêΓûêΓûêΓûÆΓûæΓûÆΓûÆΓûæ   ΓûæΓûÆΓûÆΓûæ  
   ΓûôΓûÆ  Γûô   ΓûæΓûæΓûôΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûÆΓûæ  ΓûæΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûÆ    ΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûæΓûæΓûÆΓûôΓûêΓûêΓûêΓûÆ   Γûæ  
   ΓûÆΓûêΓûêΓûÆ      ΓûæΓûôΓûêΓûôΓûæ Γûæ  ΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûæ   ΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûôΓûæ  ΓûÆΓûôΓûôΓûÆΓûæ   
    ΓûêΓûêΓûêΓûô  ΓûæΓûÆ Γûæ     ΓûêΓûÆ  ΓûÆΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûôΓûÆ ΓûÆΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûê   ΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûê      
   ΓûæΓûÆ ΓûêΓûêΓûô  ΓûæΓûÆΓûÆΓûêΓûæ  ΓûæΓûÆΓûêΓûêΓûê        ΓûôΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûê   ΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûÆΓûæΓûÆΓûêΓûêΓûæ    
   ΓûæΓûêΓûô    ΓûÆΓûÆΓûæΓûæ  ΓûêΓûêΓûÆΓûêΓûæΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûôΓûôΓûôΓûôΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûê   ΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûôΓûêΓûêΓûêΓûÆΓûÆΓûô    
   ΓûôΓûôΓûôΓûê  ΓûÆΓûÆ    ΓûæΓûÆ ΓûÆ ΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûæΓûæΓûÆΓûêΓûÆ  ΓûôΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûÆ ΓûÆΓûêΓûêΓûêΓûô    
     ΓûôΓûæ  ΓûêΓûÆΓûÆ ΓûæΓûÆΓûæΓûæΓûêΓûæΓûô ΓûêΓûô  ΓûæΓûÆΓûæ ΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûô ΓûæΓûæΓûÆ ΓûÆΓûêΓûêΓûêΓûêΓûôΓûæΓûÆΓûêΓûêΓûêΓûô  ΓûæΓûæ   
   ΓûôΓûêΓûêΓûêΓûÆΓûÆΓûôΓûæΓûê ΓûÆΓûêΓûêΓûô ΓûæΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûÆΓûô ΓûæΓûæ    ΓûæΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûê   ΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûÆΓûæΓûÆΓûæΓûôΓûêΓûêΓûô     
   ΓûæΓûÆΓûêΓûê ΓûôΓûêΓûêΓûôΓûêΓûêΓûêΓûôΓûæΓûæ Γûæ ΓûæΓûÆ ΓûôΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûê   ΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûê  ΓûæΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûÆΓûæΓûÆΓûæΓûæΓûêΓûêΓûê     
  ΓûæΓûæΓûæ     ΓûÆΓûæ ΓûÆ ΓûôΓûæ ΓûÆΓûæΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûê   ΓûÆΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûæ ΓûæΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûæ  ΓûêΓûæ    
   ΓûêΓûôΓûæ     ΓûêΓûæ Γûæ ΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûÆΓûÆ ΓûÆΓûêΓûæ ΓûôΓûôΓûôΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûÆ ΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûÆ ΓûêΓûêΓûÆ ΓûêΓûêΓûæ      
   Γûæ ΓûÆΓûô ΓûÆΓûæΓûæ Γûæ  ΓûôΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûÆ  ΓûÆΓûêΓûêΓûæ  Γûæ ΓûæΓûÆΓûÆΓûæ ΓûôΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûæ ΓûôΓûêΓûô ΓûæΓûôΓûô      
       ΓûôΓûêΓûÆ   ΓûæΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûê  ΓûæΓûêΓûô  ΓûêΓûêΓûæ   ΓûêΓûÆΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûôΓûêΓûêΓûÆ ΓûêΓûê ΓûæΓûô     
       Γûæ    ΓûôΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûæ ΓûæΓûêΓûêΓûê Γûæ ΓûæΓûêΓûêΓûêΓûêΓûÆ  ΓûÆ ΓûæΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûæΓûêΓûêΓûô ΓûÆΓûê       
         Γûæ Γûæ ΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûê ΓûêΓûô ΓûôΓûêΓûêΓûê ΓûêΓûê ΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûæ   ΓûÆΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûÆΓûêΓûêΓûê ΓûæΓûÆ      
     ΓûôΓûÆΓûÆ ΓûæΓûÆΓûæΓûæΓûôΓûæΓûÆΓûêΓûêΓûêΓûêΓûôΓûæ  Γûæ ΓûæΓûêΓûêΓûêΓûôΓûæΓûêΓûêΓûêΓûæΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûæ   ΓûêΓûæΓûô ΓûêΓûÆΓûêΓûÆΓûêΓûÆ        
    ΓûæΓûÆΓûô ΓûæΓûêΓûôΓûôΓûÆ ΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûæΓûêΓûô ΓûôΓûôΓûÆΓûôΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûô ΓûæΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûôΓûôΓûê   ΓûÆ Γûæ  ΓûÆΓûÆ         
    Γûê  ΓûÆ  Γûô ΓûêΓûê ΓûæΓûêΓûÆΓûêΓûêΓûôΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûôΓûôΓûÆΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûê      Γûê         
    Γûæ    Γûê    ΓûêΓûêΓûæΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûê ΓûÆΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûô  ΓûÆΓûæ ΓûÆΓûô            
     ΓûôΓûô ΓûÆΓûêΓûæΓûêΓûê ΓûêΓûêΓûÆΓûÆΓûêΓûêΓûÆ ΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûô ΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûÆ ΓûÆΓûôΓûÆΓûô Γûê            
     ΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûÆΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûÆ ΓûêΓûêΓûôΓûÆΓûÆΓûÆΓûôΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûê ΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûÆΓûÆ ΓûæΓûêΓûêΓûÆ           
     ΓûÆΓûêΓûêΓûê ΓûÆ Γûæ  ΓûôΓûê    ΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûê ΓûÆΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûôΓûÆΓûæΓûæΓûæΓûæΓûÆΓûôΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûôΓûôΓûÆ         
      ΓûêΓûæ ΓûæΓûôΓûÆΓûæΓûÆ  ΓûæΓûæ   ΓûæΓûæΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûôΓûÆΓûêΓûôΓûÆΓûæ  ΓûæΓûôΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûôΓûÆΓûÆΓûôΓûôΓûêΓûêΓûêΓûêΓûÆΓûæΓûæ       
       ΓûêΓûêΓûêΓûêΓûôΓûæ    ΓûôΓûêΓûêΓûêΓûêΓûæ ΓûÆΓûêΓûê Γûæ ΓûæΓûêΓûæ ΓûôΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûÆΓûæΓûæΓûÆΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûæ     
             ΓûÆΓûôΓûêΓûÆΓûæΓûÆΓûêΓûôΓûÆΓûæΓûæΓûêΓûêΓûôΓûêΓûêΓûêΓûÆ ΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûê  ΓûÆΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûê     
          ΓûÆΓûôΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûÆΓûôΓûêΓûêΓûêΓûêΓûÆΓûÆΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûô ΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûæ ΓûæΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûæ    
         ΓûÆΓûôΓûÆ ΓûæΓûôΓûÆΓûÆΓûôΓûôΓûÆΓûæ  ΓûæΓûêΓûêΓûôΓûôΓûÆΓûôΓûêΓûêΓûêΓûêΓûÆΓûæΓûÆΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûôΓûæ     ΓûæΓûÆΓûôΓûÆΓûæ     
                   ΓûæΓûÆΓûêΓûôΓûÆΓûæ  
-------------------------------HuNTER------------------------------------------

RELEASENAME.....: Bad.Sitter.2012.UNRATED.German.AC3.MD.720p.BDRiP.XviD-HuNTER
ORIGINAL TITLE..: The Sitter				 									 

VIDEO CODEC.....: XviD
FRAMERATE.......: 23.976 fps
BITRATE.........: 2 898 Kbps
RESOLUTION......: 1280x688

AUDIO...........: German AC3 2.0 Mic @ 384 Kbps @ 2Ch [MD ThX Pleaders!]

SUBTITLES.......: NO
FORCED SUBS.....: NO

SOURCE..........: BluRay

RELEASEDATE.....: 1.06.2012
CiNE DATE.......: 31.05.2012
 
RUNTIME.........: 82 min
FSK.............: 12

iMDB-LiNK.......: http://www.imdb.com/title/tt1366344/
iMDB-RATiNG.....: 5.6/10 (17,879 votes)
GENRE...........: Kom├╢die
STARRiNG........: Jonah Hill, Ari Graynor and Sam Rockwell

PLOT............:
Noah hat nicht viel ├╝brig f├╝r Kinder, weshalb er nicht gerade der ideale Babysitter ist. 
Aber für gutes Geld tut man so einiges und daher erklärt er sich als Sitter für eine Nacht von Slater, 
Blithe und Rodrig├▓ bereit. Doch die Ablehnung beruht auf Gegenseitigkeit - Noah wird von den drei eigent├╝mlich Kids
von Anfang an misstrauisch beäugt. Als Noah für einen vermeintlichen Kurztrip in die Stadt muss, bleibt ihm
schließlich nichts anderes übrig, als die Drei mitzunehmen. 
Der Ausflug, der sie zu Partys, Ganoven und Verfolgungsjagden f├╝hrt, 
wird schnell zu einem aufregenden und gefährlichen Abenteuertrip, der Noah, Slater, Blithe
und Rodrigo unerwartet zusammen schweißt.
 

Notes: Nothing!
Have Fun!

GREETZ TO OUR FRIENDZ & ALL GROUPS WHO HAVE SKILLS!
HOMiE (LTK) , TwiXX, PWND, Jason1234, TERMi , MTX, SNaKE1663 , iLLUSiON...


Got something? We might be interested in (Audio, CAM, TS, DVDSCR, WP, PPV, SCR ....)
contact us at hunter-group[at]hushmail[dot]com